Imprezy OstroBiec

04 Paź 2020;
07:30AM - 01:30PM
3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny

OstroBiec poleca

30 Sie 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 4. runda
20 Wrz 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 5. runda
11 Paź 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 6. runda

Inne imprezy

Brak wydarzeń
A A A

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „Ostrobiec”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.     

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104), ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszym Statutem.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodną z celami statutowymi.

4. Stowarzyszenie może posiadać własne logo, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

• Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

• Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych, stadionowych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

• Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

• Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

• Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

• Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

• Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i starszych.

• Promocja miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Powiatu Ostrowieckiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• Organizowanie wspólnych treningów i spotkań biegowych.

• Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i Powiatu Ostrowieckiego.

• Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy.

• Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia.

• Promowanie miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz Powiatu Ostrowieckiego poprzez przez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami.

• Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.

• Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji.

• Współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach.

• Działania marketingowo – promocyjne.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych. 

§ 9

1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną lub ustną deklarację oraz uzyska poparcie minimum 5członków Stowarzyszenia.

2.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3.  Osoby niepełnoletnie mają prawo należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 6,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,

b) przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,

c) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składkę członkowską ustaloną przez Walne Zebranie Członków.

6. Bierne i czynne prawa wyborcze przysługują członkom zwyczajnym, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Po okresie 6 miesięcy zalegania z opłatą składek, członek traci prawo głosu czynnego i biernego.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.   Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.  Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.  Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. 

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

c) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

f) rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków posiadających czynne prawa wyborcze. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

§ 16

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu,

2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Walne Zebranie Członków ma moc podejmowania uchwał, wiążących wszystkich członków, jeśli liczba obecnych na Walnym Zebraniu członków wynosi, co najmniej połowę wszystkich członków z wyjątkiem w § 18 punkt c i g.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawa wyborcze. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich członków żądających zwołania Walnego Zebrania oraz określać przedmiot spraw, jakie mają być przez nierozpatrywane.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia, zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 członków posiadających czynne prawa wyborcze.

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, wymagana jest wówczas obecność na Walnym Zebraniu, co najmniej 2/3 członków posiadających czynne prawa wyborcze w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie.

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19 Zarząd

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza o ile pozwala na to liczba członków zarządu. Jeśli liczna członków zarządu jest niewystarczająca, obowiązki sekretarza przejmuje prezes.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Zarząd zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od chwili jego wyboru zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

6. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja oraz zatwierdzanie bilansu.,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 21 Komisja Rewizyjna

1.  Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działania Stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego Zebrania..

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie, które wybiera także Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.

3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej w przypadku określonych w § 12 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

5. Członkowie komisji rewizyjnej:

• nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe,

 

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

g) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 23

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 24

1. Uszczuplenie majątku Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka Stowarzyszenia, członka organów Stowarzyszenia lub pracownika oraz osób bliskich członka organów lub pracownika na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym osobom, o których mowa w pkt. 2

4. Stowarzyszenie nie stosuje zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt. 2

5. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w pkt. 2, zalicza się:

a) współmałżonka;

b) krewnego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia,

c) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osobę związaną tytułem przysposobienia;

e) osobę związaną tytułem opieki,

f) osobę związaną tytułem kuratel

§ 25 Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

 Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej 2/3 członków posiadających czynne prawa wyborcze w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia, na jaki ma by przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.

3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2015.1393 z dnia 2015.09.15).

ostrobiec logo kolor

Napisz do nas

Szukaj na stronie

Copyright 2017
Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy "OstroBiec"
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści oraz zdjęć bez zgody autora zabronione.

Realizacja Projektu: Ja Reks.