Imprezy OstroBiec

04 Paź 2020;
07:30AM - 01:30PM
3. Ostrowiecki Półmaraton Leśny

OstroBiec poleca

30 Sie 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 4. runda
20 Wrz 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 5. runda
11 Paź 2020;
08:00AM - 01:00PM
VIII MosirGutwinRun 2020 - 6. runda

Inne imprezy

Brak wydarzeń
A A A

Klauzula informacyjna dla członków Ostrowieckiego Stowarzyszenia Biegaczy „OstroBiec”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszczące się na os. Rosochy 92/53.

2. dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:

a. Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

b. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych, stadionowych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

c. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

d. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

e. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

f. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

g. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

h. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i starszych.

i. Promocja miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Powiatu Ostrowieckiego.

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.Klauzula informacyjna na dzień 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna dla uczestników imprez biegowych organizowanych przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”:

1. Administratorem danych osobowych jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” z siedzibą Os. Rosochy 92/53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Nip 6612375496, KRS 000071048, www.ostrobiec.pl.
W każdej chwili użytkownik może edytować swoje dane. Można tego dokonać przesyłając stosowną prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

ostrobiec logo kolor

Napisz do nas

Szukaj na stronie

Copyright 2017
Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy "OstroBiec"
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści oraz zdjęć bez zgody autora zabronione.

Realizacja Projektu: Ja Reks.