Drukuj

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy o nazwie II Ostrowiecki Półmaraton Leśny ( czyli cyklu biegów; 21km, 7 km i Biegów dla dzieci zwanych dalej „biegiem”) jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” .

Patronat:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Partnerzy:

 Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyski

II. CEL

1. Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy ruchu.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Stworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywanej zgodnie z zasadami fair-play.

4. Promocja Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Powiatu Ostrowieckiego i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 6 października 2019  r. na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Program szczegółowy

7:30 - otwarcie biura zawodów ( Miejski Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny Gutwin Gościniec 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski )

9:30 - zamknięcie biura zawodów

10:00 –  start dystansu 21 km

10:30 – start 7 km

11:00 – start biegów dla dzieci

13:00- dekoracja zwycięzców

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie przy Ośrodku „Gutwin”

4. Długość trasy:

Bieg „Leśna siódemka”, dystans 7 km, trasa: nawierzchnia, drogi leśne i gruntowe.

Limit czasu 60 minut.

Bieg „II OstroBiec Półmaraton”, dystans 21 km, drogi leśne i gruntowe.

Limit czasu 3 h

5. Elektroniczny pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

Bieg 7 km i 21 km:

1. W biegu 21 km mogą wziąć udział wszyscy powyżej 18 roku życia, a w biegu 7 km wszyscy powyżej 15 roku życia (nieletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie przez stronę internetową ….

2. Limit uczestników w biegu „Leśna Siódemka” wynosi 150 osób. Bieg „II Ostrowiecki Półmaraton Leśny” – 200 osób. Razem 350 osób.. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników na obu dystansach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

4. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 3 dni przed datą biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych uczestników.

5. Opłata startowa za udział w biegu „Leśna Siódemka” :

- do 30. czerwca – 30 PLN

- 1. lipca- 30 września – 40 PLN

- 1 października – 3 października- 50PLN

- Płatność w dniu zawodów- 60 PLN

6. Opłata startowa za udział w biegu „ II Ostrowiecki Półmaraton Leśny” :

- do 30. czerwca – 40 PLN

- 1. lipca- 30 września – 50 PLN

- 1. października – 3 października- 60PLN

- Płatność w dniu zawodów- 70PLN

Opłaty 

Członkowie Stowarzyszenia OstroBiec przy zapisach na bieg „ Leśna Siódemka” i „II Ostrowiecki Półmaraton Leśny” otrzymają zniżkę 10 zł od w/w kwot pod warunkiem, iż zostaną opłacone składki członkowskie do dnia 31.12.2019r.

7. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

a) numer startowy,

b) chip do pomiaru czasu

c) pamiątkowy medal

d) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

9. W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 31 sierpnia 2019 organizator zwraca 80% wpisowego. Po tym terminie nie przewiduje się zwrotu wpisowego,

10. W przypadku zmiany dystansu z niższego na wyższy - obowiązuje dopłata wg aktualnego wpisowego. W przypadku zmiany dystansu z wyższego na niższy - nie ma dodatkowej opłaty. Organizator nie zwraca różnicy.

11. W przypadku rezygnacji z zawodów - możliwa zmiana Nazwiska osoby startującej, ale tylko do 15 września. Po tym terminie prośby o zmiany nie będą rozpatrywane. Przepisanie pakietu opłata manipulacyjna 10 zł.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Miejski Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny Gutwin Gościniec 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  i będzie czynne w dniu zawodów od 7:30 do 9:30.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Bieg „Leśna Siódemka” i „ II Ostrowiecki Półmaraton Leśny”;

Puchary w kategoriach indywidualnych; OPEN oraz kategoriach wiekowych:

K1- 18-29 lat, M1- 18-29 lat,

K2 – 30-39 lat, M2- 30-39 lat,

K3- 40-49 lat, M3- 40-49 lat,

K4- 50 lat i więcej M4- 50 lat i więcej

Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, są wyłączeni z klasyfikacji wiekowej.

Warunkiem dekoracji w kategorii wiekowej jest obecność minimum 3 osób w danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby osób zawodnicy zostaną sklasyfikowani w młodszej kategorii wiekowej.

Puchary dla Najliczniejszej Drużyny dla miejsc : 1, 2 i 3.

Klasyfikacja Rodzinna 

Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna powinna być mieszana.  Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób, w tym przynajmniej jednej kobiety. Najszybsza drużyna otrzymuje puchar.

Klasyfikacja najliczniejszej drużyny. Liczona jest ilość członków danej drużyny we wszystkich biegach organizowanych w ramach II Ostrowieckiego Półmaratonu  Leśnego. 

Nie ma możliwości wysyłania pucharów i nagród pocztą.

Nie odebrane nagrody będzie można odebrać osobiście lub z upoważnieniem osoby nagradzanej do 14 dni roboczych w siedzibie Stowarzyszenia po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr. 728817716.

VIII. BIEGI DLA DZIECI

1.Bieg odbędzie się 6.10.2019. na terenie Ośrodka Gutwin

2. Rozpoczęcie zawodów jest planowane na godz.12:30. Zapisy do biegów będą przymowane w dniu imprezy w biurze zawodów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:

klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców z podziałem na  kategorie wiekowe

6. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie zaświadczenia o braku przeciwskazań, musi być ono podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

7. Dopuszcza się asekurowanie w najmłodszej grupie wiekowej, w pozostałych bieg bez asekuracji osób dorosłych

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu „II OstroBiec Półmaraton”

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizator

X. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:18.

1.Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”(Organizator imprezy) z siedzibę w Ostrowiec Świętokrzyski 27-400,os. Rosochy  92/53. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 728817716 lub pisemnie na adres siedziby.

2.Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :

przede wszystkim aby wypełnić umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie  sportowej 2 Ostrowiecki Półmaraton Leśny.

• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

• w celu dowodowym, archiwalnym,

• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury

• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,

• aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

3.Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych –przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

5.Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych –ustawa o rachunkowości).

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej  Stowarzyszenia oraz facebookowej wydarzenia, najpóźniej do 1 miesiąca przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

8.  Informacje można uzyskać  na stronie ostrobiec.pl . mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. telefonicznie: kom. +48 728817716 Anna Bober